Fent nevezett (a továbbiakban: Felhasználó) ezennel a Polgári törvénykönyv (Ptk.), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) vonatkozásában a következő NYILATKOZATOT teszem:

I.
Felhasználóként az adatlap kitöltésével és annak elküldésével (továbbiakban: regisztráció) automatikusan elfogadom a jelen nyilatkozat tartalmát, az abban foglalt feltételeket.

Kijelentem, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat kifejezetten abból a célból bocsátottam a THX Games Zrt. (továbbiakban: THX Games) és a Show&Game Kft. (továbbiakban: Show&Game) rendelkezésére, hogy egy esetleges szereplőválogatás alkalmával felhasználásra kerüljenek a Show&Game Kft. által gyártott, illetve a jövőben gyártásra kerülő műsorokkal, elsődlegesen az MTVA Zrt. megbízásából készülő Honfoglaló című műsorral összefüggésben, illetve egyéb, a médiaszolgáltatásban közlésre kerülő műsorszámok kapcsán.

Felhasználóként köteles vagyok hiteles adatokat megadni a jelentkezési folyamat, illetve regisztráció során, és ezeket aktualizálni, amennyiben bármely adat tekintetében változás következik be. Amennyiben hamis vagy hiányos adatokat adtam meg, a THX Games és a Show&Game a jelentkezést, illetve regisztrációt minden értesítés nélkül törölheti. A regisztrációm feltétele a betöltött 18. életév.

I.
A regisztrációval elismerem, hogy adatszolgáltatásom önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapul, valamint kifejezett hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy a THX Games, valamint megbízójaként a Show&Game és az MTVA mint adatkezelő a megadott adataimat

(i) a műsor szervezése, a szereplőválogatás lebonyolítása érdekében feldolgozza, megőrizze és kezelje 5 évig; (ii) azt 3. személy részére továbbítsa, illetve más adatfeldolgozóval feldolgoztassa; (iii) minden további engedély és ellenszolgáltatás nélkül a későbbiekben saját marketingtevékenységéhez, célzott reklámkiszolgálás céljából és ügyfél tájékoztatás céljára felhasználhassa.

A regisztrációval ahhoz is hozzájárulok, hogy személyes adataimat az adatkezelő alkalmazásában álló személyek, valamint a műsorokat bemutató bármely médiaszolgáltató meghatározott körű munkatársai is megismerhessék.

Tudomással bírok arra vonatkozóan, hogy tájékoztatást kérhetek személyes adataim kezeléséről, azokba bármikor betekinthetek, valamint kérhetem azok helyesbítését.

Kijelentem, hogy az Infotv. rendelkezéseiről, az abból származó jogaimról és kötelezettségeimről, jogorvoslati lehetőségeimről, adataim kezelésével kapcsolatos valamennyi tényről, az adatkezelésről, az adatkezelésre jogosultakról megfelelő tájékoztatással rendelkezem, azt megértettem.

Tudomásul veszem, hogy regisztrációm nem jelenti automatikusan, hogy bármilyen castingra hívást, meghívást kapok, vagy szerepeltetnek bármely műsorban.

Tudomásul veszem, hogy a jelen nyilatkozat tartalmának meg nem ismerése nem mentesít a betartásra vonatkozó kötelezettség alól.

III.
A THX Games és a Show&Game külön felhívja a Felhasználó figyelmét arra, hogy a regisztráció az adatbázisba való bekerülés feltétele.

A felhasználók által megadott adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, stb.), és az ebből adódó problémákért (e-mail kézbesítés elmaradásáért vagy késedelméért) THX Games és a Show&Game felelősséget nem vállal, tehát nem terheli őket semmilyen felelősség, ha a Felhasználó szándékos, vagy gondatlan magatartásából eredően helytelen vagy hiányos adatot, vagy más személy azonosítására alkalmas adatot adott meg.

A Felhasználó THX Games -től és a Show&Game-től bármikor tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről, és kérheti azok helyesbítését. Felhasználó az adatkezelés időtartama alatt bármikor jogosult kérni az adatbázisból való törlését. Abban az esetben, ha a Felhasználó adatai jövőbeli felhasználáshoz nem kíván hozzájárulni, így különösen, ha nem kívánja, hogy a jövőben további névre szóló kereskedelmi ajánlattal megkeressék, nevének és lakcímének megadásával írásban bármikor korlátozás nélkül és ingyenesen kérheti adatai törlését THX Games -től és a Show&Game-től az alábbi elérhetőségen: vetelkedo@honfoglalo.hu. THX Games és a Show&Game a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül törli az adatbázisból a Felhasználó minden adatát.

THX Games és Show&Game adatkezelésére egyebekben az Infotv. rendelkezései vonatkoznak.

A Felhasználó által kért tájékoztatásnak, illetőleg helyesbítésnek a THX Games és/vagy a Show&Game köteles a legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül eleget tenni, illetve a tájékoztatást írásban megadni, és a tájékoztatást csak a jogszabályban meghatározott esetekben tagadhatja meg.

A személyes adatok védelmével kapcsolatos panasszal az adatvédelmi hatósághoz és a bírósághoz lehet fordulni.

Budapest, 2017. november 02.